05 apr

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma

Onsdag 21 april kl 19:00-21:00 på Google Meet

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt. Mer information om hur stämman kommer att genomföras skickas ut i ett separat mail till alla medlemmar.

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar, förslag på uppdaterade stadgar bifogas denna kallelse
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av funktionärer
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

  Välkommen!

  Styrelsen

Information inför BSKs kårstämma den 21/4-2021.

Hej alla.

När situationen är som den är och vi gör vårt bästa för att få allt att fungera som det ska så har vi i styrelsen fattat beslut hålla årets kårstämma på den digitala plattformen Google Meet.

För att kunna delta i stämman så måste alla som vill delta anmäla sig till ordforande@barkakrascoutkar.se så vi kan skicka ut en länk till stämman.

Anmäl er i god tid så att vi hinner skicka länken till er och se till att prova länken innan stämman så att ni vet att det fungerar. Man kan använda samma länk flera gånger.

Vi kommer under stämman att fatta beslut med negativ acklamation. Vilket betyder att vi förutsätter att alla röstar JA på frågorna och de som är emot får då opponera sig för att göra sin röst hörd. Det för att det ska bli det ska bli enklare att uppfatta olika meningar.

Vi ber om er förståelse i denna situation och hoppas att allt kommer att fungera som det ska.

Med vänlig hälsning.

BSK Styrelse.